Είστε εδώ

ΗΠΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Περιγραφή: 

SGOT, SGPT, γ-GT, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ-ΑΜΕΣΗ, ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΕΜΜΕΣΗ, HBsAg, HCV

Τιμή: 
40.00