Είστε εδώ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Ανάλογα με το στάδιο και τις απαιτήσεις κάθε υπόθεσης σωματικής βλάβης, οι πραγματογνώμονες ιατροί της Alpha Prolipsis είναι σε θέση να καλύψουν οποιοδήποτε θέμα ιατρικής τεκμηρίωσης και αξιολόγησης σε προδικαστικό ή δικαστικό επίπεδο με επαγγελματισμό, ταχύτητα και ακρίβεια.

 

Με πεδίο αναφοράς τον ασφαλιστικό κλάδο Ζημιών (αυτοκινήτου, γενικής αστικής ευθύνης, εργοδοτικής αστικής ευθύνης, προσωπικού ατυχήματος) και τα νομικά γραφεία που χειρίζονται ανάλογες υποθέσεις κατ’ εντολή ιδιωτών ή νομικών προσώπων, ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις κάθε πτυχής της διαδικασίας:

·         Ιατρική έκθεση προδικαστικής αξιολόγησης σωματικής βλάβης

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση της σοβαρότητας της σωματικής βλάβης, του βαθμού παροδικής ή μόνιμης ανικανότητας και την πρόγνωση αποκατάστασης, ούτως ώστε να είναι εφικτή η εκτίμηση του προϋπολογισμού αποζημίωσης του παθόντος.

·         Ιατρική τεκμηρίωση

Αφορά την τεχνική υποστήριξη κατά τη σύνταξη των δικογράφων, την τεκμηρίωση των ιατρικών επιχειρημάτων με επιλεκτική ανεύρεση και παράθεση βιβλιογραφίας και την άμεση απάντηση σε ερωτήματα επί ιατρικών ζητημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εξέλιξη της υπόθεσης.

·         Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Σύνταξη ολοκληρωμένης Ιατρικής Έκθεσης Τεχνικού Συμβούλου για δικαστική χρήση, η οποία γνωμοδοτεί για την κατάσταση της υγείας του παθόντος και τον βαθμό παροδικής ή μόνιμης αναπηρίας, εκτιμά την πιθανότητα αποκατάστασης των σωματικών βλαβών και σταθμίζει την μελλοντική επιβάρυνση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής του.

Το τμήμα εσωτερικού ελέγχου της Alpha Prolipsis πιστοποιεί ότι κάθε ιατρική έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με τις δεσμεύσεις του κώδικα δεοντολογίας της εταιρείας και ότι παρέχει σαφή συμπεράσματα για την βαρύτητα και πρόγνωση των σωματικών βλαβών του παθόντος κατά τρόπο αξιοποιήσιμο από τους εντολείς μας και τα άλλα εμπλεκόμενα μέρη.

Συμβουλές Υγείας 

Το όραμά μας

Έχουμε ορίσει ως βασική αποστολή της εταιρείας τη διασφάλιση των εντολέων μας μέσω της εμπεριστατωμένης και ακριβούς επιστημονικής γνωμοδότησης και της αιτιολογημένης αντιστοίχησής της με την οφειλόμενη αποζημίωση.

Εμπνεόμαστε από τις βασικές αξίες που διέπουν το εταιρικό μας ήθος:

Αξιοπιστία
Να προσφέρουμε υψηλής αξιοπιστίας υπηρεσίες με τήρηση πιστοποιημένων διαδικασιών, εντός προθεσμιών και με προβλεπτό κόστος.

Εγκυρότητα
Να διασφαλίσουμε την ανεξάρτητη και αμερόληπτη ιατρική κρίση των πραγματογνωμόνων ιατρών μας.

Πληρότητα
Να είμαστε αρωγοί σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και στο πλήρες εύρος των αναγκών.

Σεβασμός
Να παραμείνουμε προσηλωμένοι στις ανθρωπιστικές αξίες που διέπουν την άσκηση της Ιατρικής και του Δικαίου και αποτελούν τον κοινό τόπο των ιατρονομικών υπηρεσιών.

Ο Ιατρός ως Πραγματογνώμονας

Ο πραγματογνώμονας καλείται να προσφέρει τεκμηριωμένη γνώμη σε ζητήματα πέραν των γνώσεων του Δικαστηρίου. Η πραγματογνωμοσύνη του πρέπει όχι μόνο να είναι, αλλά και να πείθει ότι είναι, η πραγματική του γνώμη αντικειμενικά και ανεξάρτητα από τις απαιτήσεις του δικαστικού αγώνα.
Ο πραγματογνώμονας οφείλει να παράσχει ανεπηρέαστη βοήθεια προς το Δικαστήριο βασιζόμενος στις ειδικές γνώσεις του και ποτέ δεν αναλαμβάνει ρόλο συνηγόρου. Παραθέτει τα γεγονότα ή τις βασικές εικασίες πάνω στα οποία βασίζεται η γνώμη του και δεν παραλείπει να αναφέρει τα στοιχεία εκείνα που μπορεί να μειώνουν την εγκυρότητα της γνώμης του, ενώ διευκρινίζει αν τυχόν κάποιο ερώτημα είναι πέραν της ειδημοσύνης του.
Αν ο πραγματογνώμονας δεν έχει κάνει τη δέουσα επιστημονική διερεύνηση επειδή θεωρεί ότι τα διατιθέμενα δεδομένα είναι ανεπαρκή, πρέπει να το δηλώσει και να διευκρινίσει ότι η πραγματογνωμοσύνη του είναι μεταβατική [provisional].
Το καθήκον του πραγματογνώμονα να βοηθήσει το Δικαστήριο έχει απόλυτη προτεραιότητα έναντι οποιασδήποτε υποχρέωσής του προς το πρόσωπο, το οποίο του ανέθεσε την πραγματογνωμοσύνη ή από το οποίο θα αμειφθεί.

Δίκτυο ιατρών

Η Alpha Prolipsis έχει συγκροτήσει ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεργατών ιατρών όλων των ειδικοτήτων, με σημαντική εμπειρία στην αιτιολογημένη αξιολόγηση υποθέσεων σωματικής βλάβης, τη δικαστική πραγματογνωμοσύνη και την ασφαλιστική ιατρική. Η εταιρεία έχει καθορίσει αυστηρά κριτήρια επιλογής των συνεργατών ιατρών της, με γνώμονα την επιστημονική επάρκεια και την εμπειρία στον χώρο των ιατρονομικών υπηρεσιών. Ο κώδικας δεοντολογίας της Alpha Prolipsis εγγυάται την αμερόληπτη και ανεπηρέαστη ιατρική κρίση κάθε συνεργάτη μας και διασφαλίζει ότι ο χειρισμός του συνόλου των ιατρικών και νομικών εγγράφων γίνεται σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων και τις προβλέψεις της ιατρικής δεοντολογίας
Με την εφαρμογή πιστοποιημένης διαδικασίας, κάθε μέλος του δικτύου ιατρών της Alpha Prolipsis υπόκειται σε διαρκή αξιολόγηση ούτως ώστε να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα παροχής υπηρεσιών σχετικά με κάθε γνωμοδότηση και για κάθε υπόθεση. Επιπρόσθετα, με σεμινάρια που σχεδιάστηκαν να προσφέρουν ενημέρωση και συμβουλευτική υποστήριξη των πραγματογνωμόνων ιατρών μας, αποβλέπουμε στην εις βάθος εξειδίκευση των στελεχών μας στις ιατρονομικές υπηρεσίες και εν τέλει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας προς τους εντολείς μας.

Συνεργαζόμενες εταιρείες

H Alpha Prolipsis αποτελεί τον επιστημονικό σύμβουλο των σημαντικότερων εταιρειών του ασφαλιστικού χώρου, με πεδίο αναφοράς τόσο τον κλάδο Ζημιών (αυτοκινήτου, γενικής αστικής ευθύνης, εργοδοτικής αστικής ευθύνης, επαγγελματικής αστικής ευθύνης ιατρών, προσωπικού ατυχήματος), όσο και τον κλάδο ασφαλίσεων Ζωής.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Προκαταρτική Ιατρική Εκτίμηση - Preliminary Medical Evaluation
Περιλαμβάνει την προδικαστική, επιγραμματική αξιολόγηση για το ιατρικώς βάσιμο ενός νομικού ισχυρισμού.

Αξιολόγηση Ιατρικών Δεδομένων - Auditing
Περιλαμβάνει τον σχολιασμό και ερμηνεία κλινικοεργαστηριακών δεδομένων, τα οποία αποτελούν κύριο ή επικουρικό τμήμα της δικογραφίας.

Ιατρονομική Συμβουλευτική - Medical to Legal Consultation
Περιλαμβάνει απαντήσεις σε σύντομα ιατρικά ερωτήματα, τα οποία δυνατόν να ανακύψουν ανά πάσα στιγμή στην εξωδικαστική, προδικαστική ή διαδικαστική εξέλιξη μιας υπόθεσης.

Βιβλιογραφική Τεκμηρίωση - Verification with References
Περιλαμβάνει την ανεύρεση επιλεγμένων ιατρικών βιβλιογραφικών αναφορών για την υποστήριξη των εκάστοτε νομικών επιχειρημάτων, κατ' αντιστοιχία προς την παράθεση νομολογίας.

Εκτίμηση Ειδήμονα - Ask Τhe Expert Service
Περιλαμβάνει την προσθήκη στην νομική επιχειρηματολογία της βαρύνουσας ιατρικής γνώμης ενός ειδήμονα περί του γνωστικού αντικειμένου της υποθέσεως Ask Τhe Expert Service).

Ιατρική Έκθεση Τεχνικού Συμβούλου - Consultant's Medical Report
Περιλαμβάνει την σύνταξη ολοκληρωμένης Εκθέσεως, συνθέτουσας με αποδεικτικό χαρακτήρα όλα τα επί μέρους ιατρικά στοιχεία της υποθέσεως, χρησιμοποιώντας τους Κανόνες της Ιατρικής Μετά Αποδείξεων (Evidence Based Medicine).