Είστε εδώ

Μοριακές αλλαγές στον Her2-θετικό καρκίνο μαστού

Ο καρκίνος μαστού αποτελεί μια ετερογενή ομάδα νεοπλασιών με κοινό πρόγονο το βλαστικό κύτταρο του μαστού.
Ο καθένας από τους 4 βασικούς υπότυπους (Luminal ALuminal BHer2-θετικός και τριπλά αρνητικός ή βασικός τύπος), έχει πιθανόν ξεχωριστή διαδικασία καρκινογένεσης.
Η κατανόηση της διαδικασίας καρκινογένεσης έχει σημασία στην πρόληψη και στην εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου του μαστού.
Μοριακές αλλαγές στον Her2-θετικό καρκίνο μαστού:
-Ενόσω, το προγονικό κύτταρο του Her2 θετικού καρκίνου του μαστού δεν έχει ακόμη καθοριστεί, η ενίσχυση του Her2 οδηγεί πρώιμα σε ογκογένεση και ανιχνεύεται ακόμα και από το στάδιο του in situκαρκίνου.
-Η ισχυρότατη κινάση του υποδοχέα Her2 οδηγεί σε ελάττωση της έκφρασης του αναστολέα των κυκλινοεξαρτώμενων κινασών p27 και σε αυξημένο πολλαπλασιασμό.
-Σύμφωνα με μελέτες οι πολυμορφισμοί του γονιδίου Her2 αυξάνουν τον κίνδυνο για καρκίνο του μαστού