Είστε εδώ

Παροχή Ιατρονομικών Υπηρεσιών

Το Δίκτυο Διαγνωστικών Κέντρων ALPHA PROLIPSIS   παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρονομική υποστήριξη σε δικηγόρους –δικηγορικά γραφεία, ασφαλιστικές εταιρείες, προσφέροντας αξιόπιστες, έγκυρες και ποιοτικές υπηρεσίες  που εξειδικεύονται στα εξής :

1.ΤΕΣΤ πατρότητας DNA  με τις  πλέον σύγχρονες μοριακές τεχνικές -  Αξιολόγηση , ερμηνεία και στατιστική επεξήγηση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης DNA  των δειγμάτων

2.Συγγραφή ιατρικής έκθεσης προδικαστικής αξιολόγησης σωματικής βλάβης ( αξιολόγηση της σοβαρότητας της σωματικής βλάβης, του βαθμού παροδικής ή μόνιμης ανικανότητας και πρόγνωση αποκατάστασης, ούτως ώστε να είναι εφικτή η εκτίμηση του προϋπολογισμού αποζημίωσης του παθόντος.),

3.Συγγραφή  Ιατρικής τεκμηρίωσης (τεχνική υποστήριξη κατά τη σύνταξη των δικογράφων, την τεκμηρίωση των ιατρικών επιχειρημάτων με επιλεκτική ανεύρεση και παράθεση βιβλιογραφίας και άμεση απάντηση σε ερωτήματα επί ιατρικών ζητημάτων που ενδέχεται να ανακύψουν κατά την εξέλιξη της υπόθεσης.),

4. Συγγραφή  Έκθεσης πραγματογνωμοσύνης (Σύνταξη ολοκληρωμένης Ιατρικής Έκθεσης Τεχνικού Συμβούλου για δικαστική χρήση, η οποία γνωμοδοτεί για την κατάσταση της υγείας του παθόντος και τον βαθμό παροδικής ή μόνιμης αναπηρίας, εκτίμηση  πιθανότητας αποκατάστασης των σωματικών βλαβών και στάθμιση της μελλοντικής επιβάρυνση της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής του.),

5.Αξιολόγηση υποθέσεων ιατρικής αμέλειας, 

6.Προασφαλιστικός έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας των υποψηφίων, 

7.Αξιολόγηση ανικανότητας (αξιολόγηση υποθέσεων αναπηρίας και την αναγνώριση περιπτώσεων μόνιμης και ολικής ανικανότητας στις οποίες ενεργοποιούνται οι σχετικοί όροι των συμβολαίων Ζωής. )

8.Κατάθεση , επεξήγηση και παρουσίαση της πραγματογνωμοσύνης ενώπιον των δικαστικών αρχών. Συγγραφή έκθεσης πραγματογνωμοσύνης από πιστοποιημένο πραγματογνώμονα, εμπεριέχοντας όλες τις παρατηρήσεις και συμπεράσματα, καθώς και την αναλυτική περιγραφή των μεθόδων ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν

 

Με τη δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου εξειδικευμένων Πραγματογνωμόνων Ιατρών όλων των ειδικοτήτων, η εταιρεία είναι σε θέση να προσφέρει υπηρεσίες ποιοτικά αντίστοιχες των ευρωπαϊκών εταιρειών παροχής ιατρονομικών υπηρεσιών (Medicolegal Reporting Services) με επέκταση του πεδίου δραστηριότητάς της και στους τομείς του προασφαλιστικού ελέγχου (Pre-insurance Medical Services). Βασική αρχή μας αποτελεί η ανεξάρτητη και αμερόληπτη γνωμοδότηση των συνεργατών Πραγματογνωμόνων Ιατρών, με πιστή τήρηση του Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας και των διαδικασιών Ιατρικής Τεκμηρίωσης (Evidence-based Medicine).

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε ραντεβού,

τηλεφωνείστε τώρα στο 

 2109610982- 2106980565