Τηλέφωνο
210 9756566
Τηλέφωνο
210 6980565
Τηλέφωνο
210 9610982
Τηλέφωνο
210 6444430
Τηλέφωνο
210 6034681
Τηλέφωνο
6977430971

Πολιτική Απορρήτου

Προστασία Δεδομένων

Ενημέρωση σχετικά με την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σημαντική για εμάς!

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Ενημέρωση και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η ALPHA PROLIPSIS(εφεξής καλούμενη η «Εταιρεία» ή «εμείς» ή «μας»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με εσάς. Για απορίες σας σχετικά με την παρούσα Ενημέρωση, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε για ζητήματα προσωπικών δεδομένων στο τηλέφωνο 210-9756566 ή στην διεύθυνση Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237,Δάφνη ή να στείλετε email στο info@alphaprolipsis.gr χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας.​​​​​​

 1. Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα; Ο όρος «προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα», αναφέρεται σε πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν την ταυτότητα σας, εφεξής «Προσωπικά Δεδομένα ή Δεδομένα».
 2. Τι είναι η Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων; Κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή.
 3. Ποια Δεδομένα σας συλλέγουμε; Η Εταιρεία επεξεργάζεται τα Δεδομένα που σας αφορούν με στόχο να εκπληρώσει τις νομικές, καταστατικές και συμβατικές υποχρεώσεις της και να σας παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν (εκτέλεση εξετάσεων που μας αναθέτετε). Σύμφωνα με την Πολιτική της, η Εταιρεία δεν συλλέγει από εσάς Δεδομένα που δεν είναι απαραίτητα και δεν επεξεργάζεται τα στοιχεία σας, παρά μόνον όπως προσδιορίζεται σ’ αυτή. 
 4. Για ποιο σκοπό επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας; Οι βασικοί σκοποί για τους οποίους η Εταιρεία συλλέγει τα Δεδομένα σας συνοψίζονται ως εξής: Εκτέλεση εξετάσεων που μας αναθέτετε και επικοινωνία μαζί σας για θέματα σχετικά με αυτές. 
 5. Ποια είναι η νόμιμη βάση επεξεργασίας των Δεδομένων σας από την Εταιρεία; Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται νόμιμα μια σειρά Δεδομένων στο πλαίσιο διεξαγωγής των εργασιών της. Η νομική βάση επί της οποίας θεμελιώνεται η επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων από την Εταιρεία περιλαμβάνει τις εξής συνιστώσες:
  • Τη συγκατάθεση που δώσατε στην Εταιρεία για να επεξεργαστεί τα Δεδομένα που σας αφορούν.
  • Την εκτέλεση μιας σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενος/η, (εκτέλεση εξετάσεων επί κλινικών δειγμάτων που λαμβάνουμε από εσάς και εξαγωγή αποτελεσμάτων)
  • Νομική υποχρέωση που επιβάλλεται να τηρεί η Εταιρεία (π.χ. στοιχεία τιμολόγησης και λοιπά φορολογικά στοιχεία)
  • Το έννομο συμφέρον της Εταιρείας (π.χ. έλεγχος παραπεμπτικών ασφαλιστικών φορέων)
 6. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα δεδομένα σας; Η συλλογή και επεξεργασία κάθε πληροφορίας που σας αφορά είναι εμπιστευτική και προστατευμένη από τους κανόνες του ιατρικού απορρήτου, καθώς και από τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Τηρείται ανωνυμία και πρόσβαση στα Δεδομένα σας έχει το απολύτως απαραίτητο προσωπικό της Εταιρείας και οι συνεργάτες μας, οι οποίοι επεξεργάζονται τα Δεδομένα σας ως Εκτελούντες την Επεξεργασία για λογαριασμό μας και σύμφωνα με τις εντολές μας.
 7. Πώς εξασφαλίζουμε ότι οι Εκτελούντες την Επεξεργασία σέβονται τα Δεδομένα σας; Οι Εκτελούντες έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία: να τηρούν εχεμύθεια, να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, να λαμβάνουν οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας των δεδομένων, που προστατεύουν τη λογική και φυσική ασφάλειά τους (όπως ασφαλές λογισμικό και φυσική προστασία), να διαγράφουν ή να μας επιστρέφουν τα Δεδομένα σας με τη λήξη της σύμβασής μας, να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR).
 8. Στέλνουμε τα Δεδομένα σας στο εξωτερικό; Δεν στέλνουμε τα Δεδομένα σας εκτός Ελλάδος. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα αποτελούν αντικείμενο αποθήκευσης και επεξεργασίας μόνο εντός Ελλάδας.
 9. Πότε διαγράφουμε τα Δεδομένα σας; Τα Προσωπικά σας Δεδομένα που συλλέγονται θα περιοριστούν στο ελάχιστο αναγκαίο μέτρο και θα παραμείνουν στην κατοχή μας για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της εξέτασης/ανάλυσης για την οποία προορίζονται, καθώς και μετά από αυτή προκειμένου να ικανοποιηθούν ενδεχόμενα αιτήματά σας που αφορούν στην επανάληψη ή επικύρωση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης, για χρονική περίοδο 10 (δέκα) ετών, εκτός αν υφίσταται ανάγκη παράτασης της διατήρησης τους λόγω έννομης υποχρέωσης της Εταιρείας.
 10. Είναι ασφαλή τα Δεδομένα σας;  Δεσμευόμαστε να διαφυλάσσουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Η με οποιοδήποτε τρόπο επεξεργασία των Δεδομένων σας επιτρέπεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα από εμάς πρόσωπα, εργαζόμενους και συνεργάτες μας αποκλειστικά για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς. Αναγνωρίζοντας τη σημασία της ασφάλειας των Προσωπικών Δεδομένων σας, έχουμε λάβει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία των Δεδομένων σας από κάθε μορφής τυχαία ή αθέμιτη επεξεργασία. Χρησιμοποιούμε τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα εν λόγω μέτρα επανεξετάζονται και τροποποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο.
 11. Ποια είναι τα δικαιώματα σας;
  • Έχετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.  Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς εφόσον επεξεργαζόμαστε Δεδομένα σας για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των Δεδομένων σας που τηρούμε, σε ποιους τα δίνουμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
  • Έχετε δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.  Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης).
  • Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη. Εφόσον δεν μας υποχρεώνει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο να διατηρήσουμε τα δεδομένα που σχετίζονται με εσάς, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε.
  • Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας.  Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε άλλο φορέα (υπεύθυνο επεξεργασίας).
  • Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας. Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.
  • Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.
 12.  Πώς μπορείτε να  ασκήσετε  τα  δικαιώματά  σας;  Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να μας στείλετε σχετικό   Αίτημα είτε στην Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237,Δάφνη ή να στείλετε email   στο info@alphaprolipsis.gr χρησιμοποιώντας τη σχετική φόρμα   επικοινωνίας και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας   απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.
 13. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας; Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε  το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε. Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.
 14. Πού μπορείτε να απευθυνθείτε για την εξέλιξη των Αιτημάτων σας;  Για περισσότερες πληροφορίες για ζητήματα προσωπικών δεδομένων μπορείτε να καλείτε στο τηλέφωνο 210-7770870 ή να στείλετε στο info@alphaprolipsis.gr
 15. Κάνουμε χρήση αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/ περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας;  Δε λαμβάνουμε αποφάσεις, ούτε προβαίνουμε σε κατάρτιση προφίλ, βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των Δεδομένων σας. 
 16. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;  Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.
 17. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων;  Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) contact@dpa.gr), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία  των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩN >

 

Εξετάσεις Alpha Prolipsis

Απαντήσεις εντός 24 ωρών από την παραλαβή του δείγματος